Az UnionTAX-ról

Az UnionTAX cégcsoport egy Európa-szerte tevékenykedő szolgáltató az európai adó-visszatérítés és családi pótlék igénylés területén. Tevékenységi körünk az európai államokra terjed ki.

Az UnionTAX cégcsoport Európa-szerte több mint 50 alkalmazottat foglalkoztat és ügyfelei számára évente körülbelül 35 000 000 € összeget szerez vissza adó-visszatérítés és családi pótlék formájában. A cégcsoport Európa vezető cégei között van és folyamatosan nő a piacon betöltött szerepe.

Vegye igénybe az európai piacvezető ­szolgálta­tásait

UnionTAX, az Ön partnere Európában adóbejelentés és munkavállaló asszisztencia területen.

Évről évre a mun­ka­vállalók milliókat veszítenek a befizetett munkabér-adóval, mert a nyelvi problé­mák lehetetlenné teszik az adó-vis­szai­gény­lési kérelem benyújtását.

A többéves tapasztalat a fordítás és tol­mác­solás terü­letén, bíróságon is elismert fordítókkal és tolmác­sokkal, lehetővé teszi számunkra, hogy Ön­nek a megfelelő segítséget és támogatást tudjuk biz­to­sítani.

Cégünk számos ügyfele részére lefordítjuk az éves mérleget, zár­száma­dást, valamint a forgalmi adóbe­vallást szakszerűen, bármely európai or­szág tör­vén­yes követelményeinek, adókive­tésének meg­fel­elően.

„Kik vagyunk. Mit nyújtunk. Mit képviselünk.”

Mi vagy­unk a piac­vezető az egész Európára kiter­jedő adó-vissza­térí­tések, gyermek­kedvez­mén­yek, szociá­lis jutta­tások és jogi kép­vise­let iránt.

Évente több mint 35 millió euró vissza­téríté­sével Európa legna­gyobb szol­gál­tatója vagy­unk, amely segít­séget nyújt az uniós orszá­gok pol­gárai­nak az adóbe­vallás­ban, vala­mint a csa­ládi pót­lék igény­lésében Németországban és Európában.

Tisz­tessé­gesen és átlá­tha­tóan já­runk el az Ön nevé­ben, és a fenntar­tható, profess­zioná­lis és meg­bíz­ható együtt­műkö­désre össz­ponto­sít­unk.

Ügy­fele­ink érde­kei áll­nak min­den tevé­kenysé­günk közép­pont­já­ban.

Kivá­ló ügy­félszol­gá­latot és aka­dály­men­tes, gyors és egy­szerű kommuni­ká­ciót kíná­lunk az Ön nem­zeti nyel­vén.

Víziónk és missziónk

Piacvezető

A több mint 35 millió eurós éves vissza­térí­téssel és évente több mint 10 000 ügy­féllel piacve­zetők vagy­unk az egész Európára kiter­jedő adó-vissza­térí­tések, családi pótlé­kok, szoci­ális jutta­tások és jogi kép­vi­selet terén. Célunk, hogy tovab­bra is azok marad­junk.

Top szolgáltató

Mi vagy­unk a vezető szolgál­tatók Európában, és arra összpon­tosí­tunk, hogy segít­sük az uniós orszá­gok pol­gárait az adóbe­vallás­ban és a családi pót­lék igény­lésében Németországban és Európában. Fon­tos számun­kra ügy­feleink elégedett­sége, vala­mint pozíci­ónk bőví­tése és megerő­sítése.

Igazságosabb munkáltató

Ügy­feleink érde­kében kivá­lóan kép­zett és moti­vált munka­tár­sakra támasz­ko­dunk. A nyi­tott kommuni­káción és kölc­sönös bizal­mon ala­puló egy­ütt­mű­ködési irány­ítási stí­lust tar­tunk fenn. Előse­gít­jük a munka és a magá­né­let egyen­súl­yát, és szá­mos fejlesz­tési lehetősé­get kíná­lunk.

Fenntarthatóság

Számun­kra a válla­lati felelős­ség a boly­góért való fele­lős­séget is jelenti. Nagyra értékel­jük a fenntart­ható folyama­tokat, és minden nap azon dolgo­zunk, hogy ökoló­giai lábny­omunkat a lehető legala­csonyabb szinten tartsuk. Célunk - semle­ges-CO₂ 2027-ig.

Azt kell mondanunk

„Piacveze­tőként, több mint 35 millió eurós éves vissza­térí­téssel büszkén mond­hat­juk, hogy több mint 100 000 uniós pol­gár­nak segí­tet­tünk adó- és gyermek­pótlék -vissza­térí­tésé­ben. Garan­tál­juk, hogy továb­bra is megbíz­ható és korrekt part­ner les­zünk ügy­fele­ink és alkal­mazot­taink szá­mára - ezt áll­juk sza­vunk­kal. "

T. Fricke & F. Niedermann

Csapatunk

Csapa­tunk kizáró­lag kép­zett jogás­zokból, adótiszt­vise­lőkből és elkötele­zett alkal­mazot­takból áll, akik több éves gya­kor­lati tapasz­talat­tal rendel­kez­nek.

Az UnionTAX vállalatcsoport

UnionTAX International Swiss

Az UnionTAX International Swiss adóügyi és jogi szolgáltatásokat nyújt és közvetít a jövedelemadóvisszatérítés (Lohnsteuer és Einkommensteuer), valamint a családi pótlékigénylés területén, egész Európában.

UnionTAX Management SRL

Az UnionTAX Management szak­szerű szol­gál­tatá­sokat kínál az ügy­féls­zol­gálat, a meg­bízá­skezelés, vala­mint az irodai szol­gál­tatások terén, Európa összes nyelvén.

UnionTAX & LAW

Az UnionTAX & LAW kép­viseli a válla­lat­csopor­tokat és a meg­bízá­sokat a munka­adóval, az adóhi­vata­lokkal, a foly­ósító pénz­tárak­kal stb. szem­ben, vala­mint nem­zet­közi jogi tanác­sadást és jogi szolgál­tatá­sokat kínál a cso­porton belüli és kívüli meg­bízók szá­mára.

UnionRight Fluggast­entschädigungen

Az UnionRight a légi utasok kárté­rítési igén­yeivel kapcso­lat­ban nyújt szol­gál­ta­tásokat.

„Az Ön közelében. Önnek. A helyszínen“

Számos tele­phellyel és évente több mint 10 000 ügy­féllel Európa egyik vezető szolgál­tatója vagy­unk az európai adó -vissza­térí­tések, csa­ládi pótlé­kok iránti kérel­mek, vala­mint az európai adó- és jogi kérdé­sek terén.

Cé­lunk - akadály­mentes kommu­ni­káció és elé­ge­dett ügy­felek. Európa -szerte elhel­yez­kedő helyeink­nek kös­zön­hetően nem csak az Ön nem­zeti nyel­vén vagy­unk könn­yen elér­he­tőek, hanem min­dig rendel­kezésre állunk, hogy segít­sünk a hely­színen - tele­fonon és tele­phely­ünkön.

Erőtel&shy:jes hálóza&shy:tunk lehe&shy:tővé teszi, hogy Európa -szerte kommuni&shy:kál&shy:junk, és szá&shy:mos iro&shy:dát, ügynök&shy:séget és szol&shy:gál&shy:tató köz&shy:pon&shy:tot foglal magá&shy:ban egész Európában.

Legyen csapatunk tagja!

A kiváló ered­mén­yek elé­rése érdeké­ben folyama­tosan moti­vált tehet­sége­ket kere­sünk csapa­tunkba, akik aktívan hozzá­járul­nak ügy­fele­ink lehető leg­jobb ered­mény­ének elérésé­hez. Kelle­mes munka­környe­zetet, modern iroda­helyisé­geket, karrier- és személ­yes fejlő­dési lehe­tősé­geket kíná­lunk. Válas­szon egy modern és inno­vatív céget - jelent­kezzen most!

Szolgáltatás

Jövedelemadó
Visszatérítések

Külföldi munkavállalóként Önnek a fogadó orszá­g­ban is be kellene vallania az adót. Ha nem így tesz, azzal évről évre több száz, sőt akár több ezer eurót ajándékoz a fogadó ország pénzügyi intéz­mén­yei­nek. Az UnionTAX segít Önnek abban, hogy egész Euró­pá­ban egyszerűen és problé­ma­men­tesen nyújthassa be adó­be­vallását.

Családi pótlék
az Európai Unióban

Ha az elmúlt években külföldön dolgozott vagy jelenleg is külföldön dolgozik, Önnek - részben öt évre visszamenőleg - joga van csa­lá­di pótlékot igényelni, függetlenül attól, hol élnek a gyermekei. Az UnionTAX-szal pedig gyerekjáték az igény benyújtása egész Európában.

Jogi Képviselés

Képviseljük az Ön jogait Európa bíróságai előtt. Ha jogvitára kerül sor, az UnionTAX jogászai és adó­sza­kér­tői segítenek Önnek abban, hogy a nyelvi korlátokat is ugyanolyan egyszerűen hidalja át, mint az európai regionális bíróságok által Ön elé gördített speciális akadályokat.

Kapcsolat

Kérdése van?

Amennyiben további kérdései, illetve konkrét kérése van, mindig szívesen fogadjuk Önt az UnionTAX Ügy­fél­szol­gálati központban. Egyszerűen csak hívjon fel minket vagy küldjön nekünk üzenetet.

UnionTAX Servicecenter