Czy pracował(a) Pan(i) w ciągu ostatnich lat za granicą, na terytorium UE?

Jeśli pracuje lub pracował(a) Pan(i) w jednym z krajów UE, to przysługuje Panu(-i) gwarantowane prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko.

Kiedy przysługuje Państwu za granicą zasiłek rodzinny na dziecko?

Jeśli pracował(a) Pan(i) w zagranicznym kraju należącym do UE, przysługuje Panu(-i) taka sama kwota zasiłku rodzinnego na dziecko, jaka przysługuje mieszkańcom tego kraju. W zależ­ności od danego zagranicznego kraju zatrudnienia, można wnosić roszczenia za okres nawet do 5 lat wstecz!

UnionTAX ogromnie ułatwi Państwu składanie wniosku o zasiłek na dziecko na terenie Europy

Specjalnością spółki UnionTAX jest pomaganie osobom z innych krajów UE w składaniu wniosków o zasiłek rodzinny na dziecko na terenie całej Europy. Władamy Państwa językiem, znamy metody działania urzędów i pomagamy Państwu w szybkim i niebiurokratycznym załatwieniu sprawy i uzyskaniu należnych pieniędzy.

Naliczany wstecznie zasiłek rodzinny na dziecko na terenie Austrii i Holandii!

Również w Austrii i Holandii możliwe jest składanie wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego na dziecko za okres do 5 lat wstecz! Skontaktujcie się Państwo z nami, a my zajmiemy się resztą!

Zwrot należnego zasiłku na dziecko na terenie Europy

Zasiłek na dziecko przysługuje Państwu we wszystkich krajach UE

Zagranicznym pracownikom przysługuje w Niemczech, podobnie jak we wszystkich innych krajach UE, gwaran­towane prawo do otrzy­mywania zasiłku rodzinnego na dziecko w kraju zatrudnienia, niezależnie od tego, czy posiadają oni zezwolenie na osiedlenie się lub pozwolenie na pobyt.

W zależności od kraju UE, spółka UnionTAX może również skutecznie złożyć w Państwa imieniu wniosek o zasiłek rodzinny na dziecko również wtedy, gdy Państwa zatrudnienie w zagrani­cznym kraju UE już dawno dobiegło końca – w niektórych przypadkach nawet za okres do 4 lat wstecz.

Spółka UnionTAX wyspecjali­zowała się w pomaganiu klientom w realizacji ich prawnie potwier­dzonych roszczeń w zakresie przyznania zasiłku rodzinnego na dziecko i egzek­wowaniu wypłaty należnej kwoty w lokalnych urzędach w danym kraju zatrudnienia.

Państwa osobisty doradca z UnionTAX sprawdzi zasadność Państwa roszczeń o zasiłek rod­zinny na dziecko, poda przybliżoną kwotę przysłu­gującego Państwu zasiłku rodzin­nego, a na końcu spółka UnionTAX dokona złożenia wniosku w kraju zatrud­nienia i załatwi wszy­stkie związane z tym sprawy od A do Z. Skontak­tujcie się Państwo z nami bez zobowiązań!

Antydatowała! Zasiłek rodzinny na dziecko w Austrii i Holandii

Czy pracował(a) Pan(i) w ciągu ostatnich lat w Austrii lub w Holandii? Jeśli tak, to chcielibyśmy Państwu przypomnieć, że spółka UnionTAX może wyegzekwować dla Państwa w tych krajach wypłatę zasiłku rod­zin­nego na dziecko za okres do 5 lat wstecz!

Skontaktujcie się Państwo z nami bez zobowiązań!

Zasiłek rodzinny na dziecko w Austrii i Holandii!

Nasze usługi

W celu uzyskania zasiłku rodzinnego na dziecko muszą Państwo złożyć odpo­wiednie wnioski i dostarczyć różne doku­menty do regionalnych kas rodzinnych.

Mają Państwo wybór: Albo prześlą nam Państwo wszystkie istotne dane drogą internetową, albo skontaktują się Państwo z jednym z naszych doradców w UnionTAX.

Państwa doradca w UnionTAX przejrzy Państwa dokumenty i sprawdzi zasadność Państwa roszczeń o wypłatę zasiłku rodzinnego na dziecko. Następ­nie UnionTAX przejmie na siebie cały proces składania wniosku i egzekwowania Państwa roszczeń.

Będziemy w Państwa imieniu kontaktowali się z kasami rodzinnymi i wykonamy dla Państwa całą konieczną korespondencję.

Zespół pracowników UnionTAX będzie Państwu doradzał podczas całego procesu i natychmiast poinformuje Państwa w przypadku jakichś zapytań ze strony kasy rodzinnej.

Bez trudu pokonujemy bariery językowe – ponieważ władamy Państwa językiem! Oczywiście władamy również językiem Państwa kraju zatrudnienia.

Z pomocą UnionTAX złożenie Państwa wniosku o zasiłek rodzinny na dziecko będzie dziecinnie proste. Skon­tak­tujcie się Państwo z nami w celu zasięg­nięcia niezobo­wiązującej porady!

W jakich krajach UnionTAX pomaga uzyskać zwrot za zasiłek na dziecko?

W zasadzie UnionTAX oferuje Państwu pomoc przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny na dziecko we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Obecnie koncentrujemy się na roszczeniach o zasiłek na dziecko w następujących krajach:
Zasiłek na dziecko w Niemczech
Zasiłek na dziecko w Austrii
Zasiłek na dziecko w Holandii

 

 

Ważne warunki

Wniosek o zasiłek rodzinny na dziecko mogą złożyć wyłącznie osoby mające co najmniej jedno dziecko. Okres przyznawania zasiłku na dziecko kończy się po upływie miesiąca, w którym dziecko ukończy 18 rok życia.

Dzieci, które po ukończeniu 18 roku życia nadal uczęszczają do szkoły, odbywają naukę zawodu lub studiują, mogą nadal otrzymywać zasiłek na dziecko, jeżeli fakt kontynuowania nauki zostanie udowodniony kasie rodzinnej oraz wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego na dziecko zostanie złożony ponownie.

Należy jednak pamiętać, że zasiłek rodzinny na dziecko jest wypłacany najdłużej do 25 roku życia dziecka. Również dzieci, które ukończyły już 18 lat, mogą otrzymywać zasiłek rodzinny na dziecko przy spełnieniu pewnych warunków.

Chcecie Państwo dowiedzieć się, czy przysługuje Państwu zasiłek rodzinny na dziecko?

Z przyjemnością poinformujemy i doradzimy Państwu.

Jak mogę uzyskać należny mi zasiłek na dziecko?

1

Jeśli pracuje lub pracował(a) Pan(i) w Niemczech, proszę skorzystać na naszym portalu z ekspresowego wniosku o zasiłek rodzinny na dziecko.

2

Proszę wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny na dziecko i udzielić nam upoważnienia do reprezentowania Państwa w niemieckich urzędach w sprawie realizacji należnych roszczeń.

3

UnionTAX zajmie się realizacją Państwa roszczeń doty­czących zasiłku rodzinnego na dziecko w niem­ieckich urzędach. Nie muszą się Państwo niczym więcej martwić, Państwa wniosek o zasiłek na dziecko zostanie przez nas skute­cznie złożony.

Dalsze usługi UnionTAX

Informacje na temat zasiłku rodzinnego na dziecko

W tym miejscu znajdziecie Państwo zmiany, jakie wprowadzono w zasadach przyznawania zasiłku rodzinnego na dziecko w Niemczech oraz dalsze kroki konieczne do jego uzyskania.

Zwrot podatku razem z UnionTAX drogą internetową

Czy pracował(-a) Pan(-i) w ciągu ostatnich lat w Niemczech? W takim wypadku z pewnością należą się Panu(-i) jeszcze pieniądze od państwa niemieckiego.

Prosimy znaleźć swojego doradcę UnionTAX

Życzą sobie Państwo osobistej osoby kontaktowej? Prosimy skontaktować się ze swoim doradcą UnionTAX w pobliżu.