Pełn­omocn­ictwo prawne

Spółka UnionTAX & LAW została założona na początku 2015 roku w wyniku połączenia firm UnionTAX International oraz UnionLAW.

Przewodnią zasadą naszej działal­ności jest obok dora­dztwa podat­kowego również świad­czenie usług praw­nych, które są precy­zyjnie dostoso­wane do celów naszych klientów i służą ich reali­zacji.

Dyspo­nując bardzo wysokim pozi­omem wiedzy i specjali­zacji, staramy się rozwią­zywać problemy prawne, ekonomi­czne i podat­kowe naszych klientów z najwy­ższą staran­nością, kompeten­cjami i bezwz­ględnym zaanga­żowaniem. Zawsze traktu­jemy te problemy jak swoje własne i dążymy do ich opty­malnego rozwią­zania.

W jakich sprawach repr­ezen­tujemy Pań­stwa

Nasi prawnicy reprezentują Państwa – w pełnym zakresie i skutecznie, rozwiązując problemy z następujących obszarów prawnych:

  • Prawo podatkowe
  • Prawo socjalne
  • Prawo pracy
  • Ogólne prawa obywatelskie

Reprezentują oni również Państwa w postępowaniach pozasądowych oraz prowadzą, jeśli nie da się tego uniknąć, odpowiednie procesy sądowe*.

* Brak zastępstwa prawnego przed szwajcarskimi sądami cywilnymi i karnymi.

Dalsze usługi UnionTAX

Informacje na temat zasiłku rodzinnego na dziecko

W tym miejscu znajdziecie Państwo zmiany, jakie wprowadzono w zasadach przyznawania zasiłku rodzinnego na dziecko w Niemczech oraz dalsze kroki konieczne do jego uzyskania.

Zwrot podatku razem z UnionTAX drogą internetową

Czy pracował(-a) Pan(-i) w ciągu ostatnich lat w Niemczech? W takim wypadku z pewnością należą się Panu(-i) jeszcze pieniądze od państwa niemieckiego.

Prosimy znaleźć swojego doradcę UnionTAX

Życzą sobie Państwo osobistej osoby kontaktowej? Prosimy skontaktować się ze swoim doradcą UnionTAX w pobliżu.