O spółce UnionTAX

Koncern UnionTAX świadczy usługi na terenie całej Europy w zakresie zwrotów podatku oraz składania wniosków o zasiłek rodzinny na dziecko w krajach europejskich. Nasz obszar działalności rozciąga się na kraje europejskie. Koncern UnionTAX zatrudnia ponad 50 pracowników w całej Europie i uzyskuje dla swoich klientów rocznie około 35 000 000 € z tytułu zwrotu podatku oraz wypłaconych zasiłków rodzinnych na dziecko. Koncern ten zajmuje pod tym względem wiodącą pozycję w Europie i stale powiększa swój udział w rynku.

Nasza misja przewodnia

„Kim jesteśmy. Co robimy. Jakimi zasadami się kierujemy.”

  • Najważniejszym celem naszych działań jest dobro naszych klientów.

  • Jesteśmy wiodącym dostawcą usług w zakresie zwrotów podatku oraz składania wniosków o zasiłek na dziecko w krajach europejskich.

  • Jesteśmy bardzo nowatorskim przedsiębiorstwem, a dzięki naszemu doświadczeniu oraz jakości usług pozostajemy na czele firm z tego sektora.

  • Stawiamy również wysokie wymagania w stosunku do naszych pracowników. Jesteśmy socjalnym, sprawiedliwym i atrakcyjnym pracodawcą.

 

  • Propagujemy kooperacyjny styl zarządzania, oparty na otwartej komunikacji i wzajemnym zaufaniu. Nasze kierownictwo zarządza firmą według nowoczesnych zasad.

  • Dla klientów i współpracowników biznesowych zawsze jesteśmy rzetelnym i niezawodnym partnerem. Nawiązujemy z nimi korzystne dla obu stron relacje biznesowe.

  • Wspólnie stanowimy gwarancję trwałego rozwoju i przyszłych sukcesów naszego koncernu.

Grupa spółek UnionTAX

UnionTAX International Swiss

UnionTAX International Swiss samod­­zielnie lub w charak­­terze poś­red­ni­czącym świad­czy usłu­gi podat­­kowe i praw­ne w zak­resie zwrotu podat­ku oraz skła­dania wnios­ków o przyz­­nanie zasiłku rodzin­­nego na dziecko na terenie Europy.

UnionTAX Management SRL

UnionTAX Management zape­wnia wyk­wali­fiko­wane usłu­gi w zak­resie obsługi klienta, opieki nad klien­tem i usług biuro­wych we wszy­stkich języ­kach europejskich.

UnionTAX & LAW 

UnionTAX & LAW repre­zentuje spółki Grupy i klien­tów wobec praco­dawców, urzędów skarbo­wych, kas rodzin­nych itp. i zape­wnia między­naro­dowe doradz­two praw­ne i usługi praw­ne w ramach Grupy oraz dla klien­tów zewnę­trznych.

UnionRight Fuggast­entschädigungen

UnionRight zape­wnia usługi rekom­pen­sat pasa­żer­skich na całym świecie.

Dalsze usługi UnionTAX

Informacje na temat zasiłku rodzinnego na dziecko

W tym miejscu znajdziecie Państwo zmiany, jakie wprowadzono w zasadach przyznawania zasiłku rodzinnego na dziecko w Niemczech oraz dalsze kroki konieczne do jego uzyskania.

Zwrot podatku razem z UnionTAX drogą internetową

Czy pracował(-a) Pan(-i) w ciągu ostatnich lat w Niemczech? W takim wypadku z pewnością należą się Panu(-i) jeszcze pieniądze od państwa niemieckiego.

Prosimy znaleźć swojego doradcę UnionTAX

Życzą sobie Państwo osobistej osoby kontaktowej? Prosimy skontaktować się ze swoim doradcą UnionTAX w pobliżu.