O spółce UnionTAX

Koncern UnionTAX świadczy usługi na terenie całej Europy w zakresie zwrotów podatku oraz składania wniosków o zasiłek rodzinny na dziecko w krajach europejskich. Nasz obszar działalności rozciąga się na kraje europejskie.

Koncern UnionTAX zatrudnia ponad 50 pracowników w całej Europie i uzyskuje dla swoich klientów rocznie około 35 000 000 € z tytułu zwrotu podatku oraz wypłaconych zasiłków rodzinnych na dziecko. Koncern ten zajmuje pod tym względem wiodącą pozycję w Europie i stale powiększa swój udział w rynku.

Sko­rzysta­jcie Państwo z usług euro­­pejs­­kiego lidera­

UnionTAX to Państwa partner w sprawach podatków i uzyskania zasiłku na dziecko na terenie Europy.

Każdego roku pracownikom w całej Europie przepadają miliony Euro z zapłaconego podatku od wy­nagrod­zenia, niewy­korzys­tanych zasił­ków na dziecko lub innych świadczeń socjalnych. Dzieje się tak dlatego, bo wielu z nich napotyka na barierę językową, która unie­możli­wia skuteczne wyegzekwowanie zwrotu podatku, zasiłku na dziecko lub innych świadczeń.

Wyspecjalizowani w tej dziedzinie doradcy podatkowi i prawnicy dysponują fachowymi kompetencjami, aby zapewnić Państwu odpowiednie wsparcie i skuteczną realizację roszczeń.

Kolejnym kluczowym punktem naszej działalności jest opieka nad pracownikami podczas ich pracy w zagranicznych krajach na terenie Europy. W tym celu nasz profesjonalny zespół zawsze jest do Państ­wa dyspozycji, oferując zdolności językowe i pomagając roz­wiązy­wać różnego rodzaju problemy z pracodawcą lub współ­pra­cowni­kami, jak również problemy natury prawnej.

„Kim jesteśmy. Co robimy. Jakimi zasadami się kierujemy.”

Jes­teśmy lide­rem na rynku zwrotu podat­ku w całej Europie, wnios­ków o zas­iłek rodzin­ny, świad­czeń socjal­nych i reprezen­tacji praw­nej.

Z rocz­ną kwotą zwrotu w wyso­kości ponad 35 milionów euro jes­teśmy najwięk­szym usługo­dawcą w Europie, jeśli chodzi o pomoc oby­wate­lom z krajów UE w deklaro­waniu podat­ków i składa­niu wnios­ków o zasi­łek rod­zinny w Niemczech i Europie.

Dzia­łamy uczci­wie i przejr­zyście w Two­im imie­niu i sta­wiamy na trwałą, profesjo­nal­ną i god­ną zaufa­nia współ­pracę.

Interesy nas­zych klien­tów są w cen­trum nas­zych działań.

Oferu­jemy dosko­nałą obs­ługę klien­ta oraz dostęp­ną, szyb­ką i nies­kompliko­waną komuni­kację w Twoim języku ojczys­tym.

Nasza wizja i misja

Lider na rynku

Z rocz­nym zwro­tem podat­ku w wyso­kości ponad 35 milionów euro i ponad 10.000 klien­tów roc­znie, jesteś­my lide­rem na ryn­ku w zak­resie zwro­tu podat­ku z całej Europy, wnios­ków o zasi­łek rod­zinny, świad­czeń socjal­nych i reprezen­tacji praw­nej. Nas­zym celem jest, aby tak pozos­tało.

Najlepszy usługodawca

Jesteś­my wiodą­cym usłu­go­dawcą w Europie, jeśli chodzi o pomoc oby­wa­telom z kra­jów UE w składa­niu dekla­racji podat­kowych i wnios­ków o zasiłki na dzieci w Niemczech i Europie. Ważna jest dla nas satys­fak­cja nas­zych klien­tów oraz rozwój i umac­nianie nas­zej pozycji.

Sprawiedliwy pracodawca

W interesie nas­zych klien­tów stawi­amy na dosko­nale wyszkolo­nych i wysoko zmotywo­wanych pracowni­ków. Utrzymu­jemy kooperacyjny styl zarząd­zania oparty na otwar­tej komuni­kacji i wzajem­nym zau­faniu. Promu­jemy dobrą równo­wagę między życiem zawodo­wym a prywat­nym i oferu­jemy szeroki wach­larz możli­wości rozwoju.

Trwałość

Odpo­wied­zial­ność korpo­ra­cyjna ozna­cza dla nas także odpo­wied­zial­ność za pla­netę. Cenimy zrów­nowa­żone pro­cesy i każ­dego dnia pracu­jemy nad tym, aby nasz ślad eko­lo­giczny był jak najmnie­jszy. Nasz cel – neutral­ność pod wzglę­dem emisji CO₂ do 2027 roku.

Musimy to powiedzieć

" Jako lider rynku, z roczną kwotą zwrotu wynos­zącą ponad 35 milionów euro rocznie, możemy z dumą powied­zieć, że pomo­gliśmy ponad 100 000 oby­wateli UE w uzys­kaniu zwrotu podat­ku i zasił­ku rodzin­nego. Gwarantu­jemy, że nadal będ­ziemy wiary­god­nym i uczci­wym part­nerem dla nas­zych klien­tów i pracow­ni­ków - trzy­mamy za słowo. "

T. Fricke & F. Niedermann

Nasz zespół

Nasz zes­pół składa się wyłącz­nie z wykwalifiko­wanych praw­ników, dorad­ców podat­kowych oraz zaangażo­wanych pracow­ników z wielolet­nim doś­wiad­czeniem praktycz­nym.

Grupa spółek UnionTAX

UnionTAX International Swiss

UnionTAX International Swiss samodzielnie lub w charakterze pośredniczącym świadczy usługi podatkowe i prawne w zakresie zwrotu podatku oraz składania wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego na dziecko na terenie Europy.

UnionTAX Management SRL

UnionTAX Management zape­wnia wyk­wali­fiko­wane usłu­gi w zak­resie obsługi klienta, opieki nad klien­tem i usług biuro­wych we wszy­stkich języ­kach europejskich.

UnionTAX & LAW

UnionTAX & LAW repre­zentuje spółki Grupy i klien­tów wobec praco­dawców, urzędów skarbo­wych, kas rodzin­nych itp. i zape­wnia między­naro­dowe doradz­two praw­ne i usługi praw­ne w ramach Grupy oraz dla klien­tów zewnę­trznych.

UnionRight Fluggast­entschädigungen

UnionRight zape­wnia usługi rekom­pen­sat pasa­żer­skich na całym świecie.

"Blisko ciebie. Dla ciebie. Na miejscu."

Dzięki dużej liczbie lokali­zacji i ponad 10 000 klien­tów rocz­nie jesteś­my jed­nym z wiodą­cych dostaw­ców usług w Europie w zak­resie zwrotu podat­ku z Europy, wnios­ków o zasiłek rodzin­ny oraz europejskich spraw podatko­wych i praw­nych.

Nasz cel - komu­ni­ka­cja bez barier i zado­wo­leni klienci. Dzięki nas­zym lokali­zac­jom w całej Europie jes­teś­my nie tylko łatwo dos­tępni w Twoim języku ojczys­tym, ale tak­że zawsze jesteśmy dostępni, aby pomóc Ci na miejscu - tele­fo­nicz­nie i w nas­zej sied­zibie.

Nasza potężna sieć umożli­wia nam komu­ni­kację w całej Europie i obej­muje kil­ka biur, agen­cji i cen­trów serwi­so­wych w całej Europie.

Dołącz do naszego zespołu!

Aby osią­gać dosko­nałe wyniki, nieus­tannie poszuku­jemy dla naszego zes­połu zmotywo­wanych talen­tów, które aktyw­nie przyczy­niają się do osią­gania jak najlep­szych wyni­ków dla nas­zych klien­tów. Oferu­jemy miłą atmos­ferę pracy, nowoc­zesną przestrzeń biuro­wą, możli­wości możl­iwość awansu i perspek­tywy rozwoju osobis­tego. Wybierz nowoc­zesną i inno­wacyjną firmę - aplikuj już teraz!

Usługi

Zwroty podatku
od wyn­agro­dzenia

Wszyscy zagraniczni pracownicy powinni złożyć zeznanie podat­kowe w goszczącym ich kraju. Jeśli jednak tego nie zrobią, być może stracą setki lub nawet tysiące euro na rzecz gosz­czą­cego ich kraju. UnionTAX pomoże Państwu łatwo i bez żad­nego proble­mu złożyć zez­nanie podat­kowe na terenie całej Europy!

Zwrot należnego zasiłku na
dziecko
na terenie Europy

Jeżeli pracują Państwo aktualnie lub pracowali w ubiegłych latach w zagranicznym kraju należącym do UE, to niezależnie od miejsca pobytu Państwa dzieci, mają Pańs­two prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego w kraju gosz­czą­cym – i to za okres nawet do pięciu lat wstecz. Z pomo­cą UnionTAX zrealizowanie Państwa roszczeń w całej Euro­pie będzie dziecinnie proste.

Pełn­omocn­ictwo prawne

Reprezentujemy Państwa interesy prawne przed sądami w całej Europie. Jeśli dojdzie do sytuacji spornej, prawnicy i eksperci podat­kowi z UnionTAX skutecznie pomogą Państwu przez­wy­ciężyć bariery językowe oraz spełnić specyficzne wy­magania regional­nych przepisów krajów europejs­kich.

Kontakt

Macie Państwo jeszcze jakieś pytania?

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub jakąś konkretną sprawę do załatwienia, to dział obsługi klienta UnionTAX z przyjemnością Państwu pomoże. Możecie Państwo do nas zadzwonić, albo wysłać nam wiadomość.

UnionTAX Servicecenter