Tłuma­czenia informacji podat­kowych

Tłumaczymy Państwa zagadnienia podatkowe na wybrany przez Państwa język.

Tłumaczenia informacji podat­kowych wykonywane przez eksp­ertów podat­kowych

Przejrzyste, łatwe do zrozu­mienia i logiczne – takie powinno być idealne zeznanie podat­kowe, aby bez problemu zostało przyjęte i zatwierd­zone przez Urząd Skar­bowy.

Jednak szcze­gólnie w sytuacji, kiedy Państwa działal­ność zawo­dowa miała miejsce za granicą, temat rozli­czenia podat­ków może stanąć przed niem­ożliwą do poko­nania barierą językową.

Ze względu na rozwój globali­­zacji i między­narodowej łączności często sporząd­­zenie tylko jednego zeznania podat­kowego może okazać się niewy­star­czające. Zatrud­niamy młody zespół tłumaczy, który specjali­zuje się w tłuma­czeniach wszel­kiego rodzaju zeznań i oświad­czeń podat­kowych w zakresie prawa podat­kowego krajów człon­kowskich UE.

Nasz wykwali­fikowany zespół ma nie tylko dosko­nałe rozez­nanie w prawie podat­kowym konkret­nego kraju, ale również przetłu­maczy dla Państwa wszystkie poświad­czenia, doku­menty i formu­larze, które są niezbędne do przedło­żenia w urzęd­zie skarbo­wym lub w jakiejkol­wiek innej insty­tucji w celu wy­konania rozli­czenia podat­kowego, uzyskania

ulg oraz wszel­kiego rodzaju przy­wilejów podat­kowych.

W oparciu o tę wiedzę, nasi tłumacze mogą nie tylko pomóc w uzys­kaniu klasy­cznego zwrotu podatku, ale także sporzą­dzać dla Państwa lub dla Państwa firmy wysokiej jakości tłuma­czenia facho6shy;wych tekstów.

Jeśli powier­zycie Państwo poufne doku­menty w nasze ręce, gwaran­tujemy ich dyskretne, fachowe i bardzo zrozu­miałe tłuma­czenie.

Jeśli potrze­bujecie Państwo tłuma­czenia, to prosimy o kontakt telefo­niczny. Z chęcią omó­wimy wtedy z Państ­wem dalsze szczegóły.

Dalsze usługi UnionTAX

Informacje na temat zasiłku rodzinnego na dziecko

W tym miejscu znajdziecie Państwo zmiany, jakie wprowadzono w zasadach przyznawania zasiłku rodzinnego na dziecko w Niemczech oraz dalsze kroki konieczne do jego uzyskania.

Zwrot podatku razem z UnionTAX drogą internetową

Czy pracował(-a) Pan(-i) w ciągu ostatnich lat w Niemczech? W takim wypadku z pewnością należą się Panu(-i) jeszcze pieniądze od państwa niemieckiego.

Odszkodowanie w przypadku opóźnienia lotu

Jeśli Państwa lot znów był opóźniony, mogą Państwo razem z UnionTAX złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania w wysokości do 600 €.

Prosimy znaleźć swojego doradcę UnionTAX

Życzą sobie Państwo osobistej osoby kontaktowej? Prosimy skontaktować się ze swoim doradcą UnionTAX w pobliżu.