Zwroty podatku od wyn­agro­dzenia

UnionTAX to Państwa kompetentny partner w zakresie zwrotu podatku za wynagrodzenie pobrane w Niemczech, Austrii, Danii, Holandii oraz Szwajcarii!

Załat­wimy Pań­stwa kwe­stie podatku od wyn­agro­dzenia lub podatku doch­o­do­we­go w spo­sób mak­sy­­mal­nie pro­fesjon­alny

Każdego roku miliony osób pracują za granicą i co miesiąc płacą tam podatek od wynagrodzenia lub od dochodu.

Tylko niektórzy wiedzą jednak, że na końcu roku istnieje możliwość uzyskania zwrotu całości lub części uiszczonego podatku poprzez złożenie odpowiedniego wniosku we właściwym organie podatkowym w zagranicznym miejscu zatrudnienia.

Przykładowo w Republice Federalnej Niemiec, według danych podanych przez Stiftung Warentest (w teście usług finans­owych z maja 2009 roku), obywatelom podlegającym obowiązkom podatkowym,

którzy nie wykonali na końcu roku zeznania podatkowego, według danych statys­ty­cznych przysługiwał zwrot podatku w śred­niej wysokości 900,00 EUR.

W kilku krajach (np. w Danii) istnieje usta­wowy wymóg corocznego składania zez­nania podatkowego, nawet bez szcze­gólnego wezwania.

Ważne warunki

Ważne jest, abyście zawsze przecho­wywali Państwo wszystkie doku­menty istotne w kwestiach podat­kowych, ponieważ do Państwa wniosku o zwrot podatku muszą później zostać załąc­zone różnego rodzaju potwierdzenia.

Wielu pracodawców na końcu roku wydaje swoim praco­wnikom poświad­czenia, które zawierają wszelkie wymagane informacje. Oczywiście w każdym kraju obowiązują inne przepisy, których należy przes­trzegać.

Nasza firma specjali­zuje się właśnie w różno­rodnych wyma­ganiach i uwarun­kowa­niach podat­kowych obowią­zu­jących w posz­cze­gólnych krajach UE.

Nasi pracownicy są kompetentni oraz doskonale wyszkoleni i zawsze służą Państwu fachową pomocą.

Ważne jest również, abyście Państwo zawsze starali się przecho­wywać wszystkie rachunki i potwier­dzenia, które mają związek z Państwa pracą za granicą. Wyróż­nić należy tutaj przede wszystkim koszty wy­najęcia mieszkania, koszty przelotu samolotem, przejazdu auto­busem, a także rachunki ze stacji benzynowej.

Notujcie i doku­mentujcie Państwo każdy swój wyjazd do rodziny i pobyt w ojczyźnie wraz ze zwią­zanymi z tym kosztami. Prosimy, abyście czynili to Państwo tak skru­pulatnie, jak tylko to możliwe, ponieważ w końco­wym efekcie naprawdę może się to opłacić.

Nasze usługi

Korzystając z naszych usług bez żadnych problemów osiągniecie Państwo swój cel, czyli jak najbardziej zasłużony zwrot podatku.

Jeśli jednak jakieś ważne dokumenty zaginęły, to proszę nie tracić nadziei.

W takim wypadku zrobimy wszystko, co możliwe, aby zdobyć dokumenty zastępcze, żeby na końcu skompletować wszystkie dokumenty wymagane do złożenia wniosku o zwrot podatku.

Funkcjonuje to w taki sposób: Najpierw zawsze musimy osobiście omówić z Państwem dany przypadek, aby móc opracować pakiet rozwiązań idealnie dopasowany do Państwa potrzeb.

W tym celu możemy porozmawiać telefonicznie lub skon­sul­tować się drogą mailową, osobista wizyta w naszym biurze nie jest absolutnie konieczna.

Kiedy dostarczycie nam Państwo już wszystkie wymagane dokumenty, złożymy odpowiednie wnioski we właściwych instytucjach podatkowych i będziemy w Państwa imieniu prowadzić wszelką dalszą korespondencję. Możecie więc Państwo całkowicie się zrelaksować.

Załatwimy za Was wszelkie formalności i będziemy cały czas kontrolować proces przetwarzania wniosku o zwrot podatku.

Dopiero po przelaniu kwoty zwrotu na Państwa konto, uz­namy powierzone nam zadanie jako skutecznie wykonane na sprawiedliwych i uczciwych warunkach.

Dalsze usługi UnionTAX

Informacje na temat zasiłku rodzinnego na dziecko

W tym miejscu znajdziecie Państwo zmiany, jakie wprowadzono w zasadach przyznawania zasiłku rodzinnego na dziecko w Niemczech oraz dalsze kroki konieczne do jego uzyskania.

Zwrot podatku razem z UnionTAX drogą internetową

Czy pracował(-a) Pan(-i) w ciągu ostatnich lat w Niemczech? W takim wypadku z pewnością należą się Panu(-i) jeszcze pieniądze od państwa niemieckiego.

Odszkodowanie w przypadku opóźnienia lotu

Jeśli Państwa lot znów był opóźniony, mogą Państwo razem z UnionTAX złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania w wysokości do 600 €.

Prosimy znaleźć swojego doradcę UnionTAX

Życzą sobie Państwo osobistej osoby kontaktowej? Prosimy skontaktować się ze swoim doradcą UnionTAX w pobliżu.