Despre UnionTAX

Grupul de firme UnionTAX este un prestator de servicii cu acoperire europeană în domeniul rambursărilor de impozite și depuneri de cereri pentru alocații de copil europene. Domeniul nostru de activitate se extinde asupra statelor europene.

Grupul de firme UnionTAX angajează în toată Europa peste 50 de colaboratori și obține pentru mandatanții săi circa 35.000.000 € anual în rambursări de impozite și alocații de copil. Grupul de firme aparține prin aceasta printre liderii de piață în Europa și își îmbunătățește poziția pe piață în mod constant.

Folosiți-vă de liderul de piață european!­

UnionTAX, partenerul dvs. în domeniul restituirii impozitelor și asistenței angajaților în Europa.

An de an, muncitorii pierd milioane de pe urma impo­zitului pe venit plătit, deoarece, din cauza proble­melor de comunicare, ei nu se află în poziţia de a întocmi aplicaţiile necesare pentru restituirea impo­zitului pe salariu.

Datorită anilor de experienţă în traducere şi inter­pre­tariat, ca inter­preţi şi traducători autorizaţi în diferite limbi, suntem în măsură să vă oferim ajutorul şi sprijinul necesar.

Mulți clienți ne solicită traducerea bilanțurilor anuale, închiderilor de an fiscal, cât și a declarațiilor de TVA. Oferim servicii profesionale, conform prevederilor legale și impunerilor statelor respective europene.

„Cine suntem noi. Ce oferim. Ce reprezentăm.“

Sun­tem lide­rul pieței pen­tru rambur­sări fis­cale la ni­vel european, ce­reri de alo­cație pen­tru co­pii, bene­ficii so­ciale și reprezen­tare legală.

Cu peste 35 de milio­ane de euro ram­bur­sate anu­al, sun­tem cel mai mare fur­ni­zor din Europa pen­tru a aju­ta cetă­țenii din țările UE să declare impo­zite și să soli­cite alo­cația pen­tru copii în Germania și Europa.

Acțio­năm corect și trans­parent în nu­mele dvs. și ne con­cen­trăm pe coopera­rea dura­bilă, profesio­nală și de încre­dere.

Interesele clien­ților noș­tri sunt în cen­trul a tot ceea ce facem.

Oferim servi­cii exce­lente pen­tru clien­ți și o comu­ni­care rapi­dă și sim­plă fără bariere în lim­ba dvs. națio­nală.

Viziunea și misiunea noastră

Lider de piață

Cu o ram­bur­sare anu­ală de peste 35 de milio­ane de euro și peste 10.000 de clienți pe an, sun­tem lide­rul pie­ței pen­tru ram­bur­sări de impo­zite la nivel european, cereri de alo­cație pen­tru copii, pres­tații soci­ale și reprezen­tare legală. Sco­pul nos­tru este să rămâ­nem așa.

Cel mai bun furnizor de servicii

Sun­tem cel mai impor­tant furni­zor de ser­vicii din Europa atun­ci când vine vor­ba de a ajuta cetă­țenii din țările UE să declare impo­zite și să solicite alo­cația pen­tru copii în Germania și Europa. Satis­facția man­danților noștri, precum și extin­derea și consoli­darea poziției noas­tre sunt impor­tante pen­tru noi.

Angajator echitabil

În intere­sul mandan­ților noștri, ne bazăm pe anga­jați exce­lenți și foarte moti­vați. Menți­nem un stil de manage­ment cooperativ bazat pe comuni­care deschisă și încre­dere reciprocă. Promo­văm un bun echili­bru între viața profesio­nală și viața perso­nală și oferim o gamă largă de oportuni­tăți de dez­vol­tare.

Dezvoltare durabilă

Pen­tru noi, respon­sa­bili­tatea cor­pora­tivă înse­amnă și respon­sa­bili­tatea pen­tru pla­netă. Apre­ciem pro­cesele dura­bile și luc­răm în fie­care zi pen­tru a ne men­ține am­prenta eco­lo­gică cât mai redusă posi­bil. Sco­pul nos­tru - neu­tral CO₂ până în 2027.

Trebuie să spunem asta

„În cali­tate de lider de piață cu o ram­bur­sare anuală de peste 35 de milioane de euro, suntem mân­dri să spunem că am ajutat peste 100.000 de cetă­țeni ai UE cu ram­bursa­rea impo­zite­lor și a aloca­ției pentru copii. Vă garan­tăm că vom continua să fim un partener de încre­dere și corect pen­tru clien­ții și anga­jații noștri - aceasta este ceea ce susți­nem cu cuvân­tul nostru. "

T. Fricke & F. Niedermann

Echipa noastră

Echipa noas­tră este for­mată exclu­siv din avocați califi­cați, funcțio­nari fis­cali și anga­jați dedi­cați, cu mulți ani de experiență prac­tică.

Grupul de companii UnionTAX

UnionTAX International Swiss

UnionTAX International Swiss oferă şi facilitează servicii fiscale și juridice în domeniul rambursării impozitului pe venit, restituirilor de impozit pe venit și al cererilor de alocații pentru copii în întreaga Europă.

UnionTAX Management SRL

Managementul companiei UnionTAX oferă servi­cii cali­fi­cate în dome­niul de relaţii cu clienții, al asis­tenței pen­tru clienți și al servi­ciilor de birou în toate limbile europene.

UnionTAX & LAW

UnionTAX & LAW reprezi­ntă socie­tăți, gru­puri și clienți indi­viduali în rela­ţia cu anga­jatori, birouri fis­cale, birouri de fon­duri pen­tru familie etc. și oferă con­sul­tanță juri­dică inter­națio­nală și servicii juri­dice în cad­rul gru­pului și pen­tru clienți externi.

UnionRight Fluggast­entschädigungen

UnionRight oferă servi­cii glo­bale de com­pen­saţie a pasa­gerilor.

"În zona Dvs. Pentru Dumneavoastră. La fața locului."

Cu un nu­măr mare de loca­ții și peste 10.000 de man­danți anual, sun­tem unul dintre cei mai impor­tanți furni­zori de servicii din Europa pen­tru rambur­sări fis­cale europene, cereri de alo­cații pen­tru copii și chestiuni fis­cale și juri­dice europene.

Scopul nos­tru - comuni­care fără bariere și clien­ți mulțu­miți. Datorită loca­țiilor noas­tre la nivel european, nu numai că sun­tem ușor accesi­bili în limba dvs. mater­nă, dar sun­tem, de aseme­nea, întot­deauna dispo­nibili pen­tru a vă ajuta la fața locu­lui - prin telefon și în in­cinta noas­tră.

Rețeaua noas­tră puter­nică ne per­mite să comu­ni­căm în toată Europa și in­clude mai multe birouri, agen­ții și cen­tre de ser­vicii din toată Europa.

Deveniți parte a echipei noastre!

Pen­tru a ob­ține rezul­tate exce­lente, cău­tăm în perma­nență talente moti­vate pen­tru echipa noas­tră, care con­tribuie activ la obți­nerea celui mai bun rezul­tat posibil pen­tru clien­ții noș­tri. Oferim o atmos­feră plă­cută de lucru, spații moderne de birouri, oportu­nități de carieră și perspec­tive de dezvol­tare perso­nală. Alegeți o compa­nie modernă și ino­vatoare - aplicați acum!

Ce oferim

Res­tirui­rea im­poz­itului
pe venit

În calitate de forță de muncă străină, trebuie să Vă declarați situația fiscală și în țara gazdă. Altfel, probabil că veți dărui anual sute sau chiar mii de Euro administrației fiscale din țara gazdă.UnionTAX Vă ajută să Vă rezolvați declarațiile fiscale în toată Europa într-un mod simplu și fără probleme!

Alocație în Europa

Dacă ați lucrat în cursul anului trecut sau în pre­zent în străinătate în cadrul UE, aveți dreptul să reven­­di­cați alocația de copil în țara gazdă in­diferent de loca­ția unde trăiesc copiii Dvs. – parțial până la cinci ani retroactiv. Iar cu UnionTAX, soli­ci­tarea reven­di­cări­lor Dvs. în toată Europa devine o joacă de copil.

Reprezen­tare juridica

Vă reprezentăm legal în fața instanțelor din Europa. Dacă apare un caz de litigiu, avocații și specialiștii fiscali de la UnionTAX vă vor spri­jini să depășiți barierele lingvistice la fel de facil precum obsta­colele specifice ale legislației regionale din Europa.

Contact

Aveți întrebări?

Dacă aveți mai multe întrebări sau o preo­cu­pare specifică, sunteți binevenit ori­când la centrul nostru servicii UnionTAX. Sunați-ne pur și simplu în regim normal sau trimiteți-ne un mesaj.

UnionTAX Servicecenter